@19432

九靈
游客

@叶子 ye #19425

😂😂😂  没毛病!依据国际通行标准,在描绘古代帝国的历史疆域时,惯例包括属国疆域。

注:以下内容引用自网友山海栋平的文章《依据国际通行标准的中国大唐疆域是什么样?》,此文在微信公众号平台上已遭恶意举报而被删除!既然西方做得,为什么我们做不得?更何况我们有信史为凭,而西方纯粹靠子虚乌有,何以如此双标?!

一,依据国际通行标准,帝国的疆域包括属国疆域。

比如神圣罗马帝国 (Holy Roman Empire),在极盛期 1200 前后包括几百个属国,各个王国公国侯国之间经常互相战争,神罗皇帝对各个属国基本没有直接的政治权力,也没有外交与军事权力。

比如奥匈帝国 (Austro-Hungarian Empire),是 1867 年奥地利帝国与匈牙利王国联合形成,另有一个属国克罗地亚-斯洛文尼亚王国。尽管克罗地亚-斯洛文尼亚王国在政治上高度自治,奥匈帝国的疆域仍然包括这一属国。

比如大英帝国 (British Empire)包括英伦三岛以外的大批自治领,殖民地,以及大约五十个属国属地。大英帝国号称日不落帝国,极盛时 3 千 5 百万平方公里,几乎地球土地面积的四分之一。(图略)

而根据文献记载大唐的属国一度包括大食,拂林,日本,天竺,波斯等。所以国际标准下的大唐疆域地图如下。

二,大唐贞观之治后,国力强盛,万国来朝。

中国周边有七十余属国拜奉大唐为宗主,定期朝贡并接受册封和军事派遣。需要特别指出的是,历史文献明确记载,大食,拂林,波斯,五天竺,日本等,是这七十余大唐属国中的五个。(本篇受到生民无疆与非子论文的启发,并且部分引用他们的观点和文献出处,在此一并表示非常感谢。生民无疆: 唐代的疆域,到底有多大?大到超出你的想象; 非子: 如何彻底证无古罗马—条支、大秦、拂菻地望再考及大唐 “龙朔体系”

三,大唐是大食的宗主国。文献繁多,本文仅举数例。

1.    唐会要,卷一百,记载:

永徽二年八月。大食遣朝贡。至龙朔中、击破波斯。又破拂菻。始有面米之属。又南侵婆罗门。吞诸国。并胜兵四十馀万。开元初。遣使来朝。进良马宝钿带。其使谒见。平立不拜。云本国惟拜天神。虽见王亦不拜。所司屡诘责之。其使遂依汉法致拜。其时康国石国皆臣属。十三年。遣使苏梨满等十三人献方物。授果毅。赐绯袍银带。遣还。其境东西万里。

2.    旧唐书,卷十一,记载:

癸酉,大雪。是秋稔。回纥、吐蕃、大食、渤海、室韦、靺鞨、契丹、奚、牂柯、康国、石国并遣使朝贡。

3.    唐会要,卷一百,记载:

(黑衣大食) 至德初。遣使朝贡。代宗之为元帅。亦用其国兵以收两都。宝应初。其使又至。。贞元二年。与吐蕃为劲敌。蕃兵大半西御大食。故鲜为边患。其力不足也。至十四年丁卯九月。以黑衣大食使含嵯焉鸡沙北三人并为中郎将。放还蕃。

4.    《新唐书•本纪第六肃宗代宗》:

(757 年)丁卯,广平郡王俶为天下兵马元帅,郭子仪副之,以朔方、安西、回纥、南蛮、大食兵讨安庆绪。

5.    册府元龟,卷九百七十,记载:

二年八月大食国始遣使朝贡。。永隆二年五月大食国吐火罗国各遣使献马及方物。。永淳元年五月大食国波斯真腊国九月石国十二月南天竺及于阗国各遣使献方物。。三年三月大食国遣使献良马。。十二月突厥献食大食新罗林邑狮子国并遣使献方物拂国献方物。

四,大唐是拂林的宗主国。拂林可能是西方伪史中的东罗马帝国。

1.    旧唐书,卷二百一十,记载:

贞观十七年,拂菻王波多力遣使献赤玻璃、绿金精等物,太宗降玺书答慰,赐以绫绮焉。自大食强盛,渐陵诸国,乃遣大将军摩栧伐其都城,因约为和好,请每岁输之金帛,遂臣属大食焉。乾封二年,遣使献底也伽。大足元年,复遣使来朝。开元七年正月,其主遣吐火罗大首领献狮子、羚羊各二。不数月,又遣大德僧来朝贡。

2.    册府元龟,卷三百八十五:

唐李嗣业为中郎将。玄宗天宝七载安西都知兵马使高仙芝奉诏总军专征勃律。选嗣业与郎将田珍为左右陌刀将。遂长驱至勃律城。擒勃律王吐蕃公主。斩藤桥以兵三千人戍,于是拂林大食诸胡七十二国皆归国家款塞朝献,嗣业之功也。

3.    阿罗憾墓志:

大唐故波斯国大酋长,右屯卫将军上柱国、金城郡开国公波斯君丘之铭。君讳阿罗憾,族望波斯国人也。显庆年中,高宗天皇大帝以功绩有称,名闻(西域),出使,召至来此,即授将军北门(右)领使,侍卫驱驰,又充拂林国诸蕃招慰大使,并于拂林西界立碑,峨峨尚在。宣传圣教,实称蕃心。诸国肃清,于今无事,岂不由将军善导者,为功之大矣。又为则天大圣皇后召诸蕃王,建造天枢,及诸军立功,非其一也茑。此则永题麟阁,其于识终,方画云台,没而须录。以景云元年四月一日,暴憎过隙,春秋九十有五,终于东都之私第也。风悲垄首,日惨云端,声哀乌集,泪(落)松干。恨泉扁之寂寂,嗟去路之长叹. 呜呼哀哉!以其年□月□日,有子俱罗等,号天罔极,叩地无从。警雷绕坟,衔泪(刊)石,四序增慕,无辍于春秋。二礼克修,不忘于生死。卜君宅屯,葬于建春门外,造丘安之,礼也。

五,大唐是波斯的宗主国,龙朔年间,更是设府置县直接管辖。文献繁多,本文仅举数例。

1.   册府元龟,卷 968:

波斯国王居疾凌城。置波斯都督府。各置县及折冲府。并隶安西都督府。。五年正月河南国七月波斯国九月盘盘国并遣使献方物。。四月波斯国七月扶南国并遣使献方物。

2.   唐会要,卷 73:

龙朔元年六月十七日。吐火罗道置州县。使王名远进西域图记。并请于阗以西。波斯以东十六国。分置都督府。及州八十。县一百一十。军府一百二十六。仍以吐火罗国立碑。以记圣德。诏从之。以吐火罗国叶护居遏换城。置月氐都督府。钵勃城置蓝氏州。縳叱城置大夏州。俱禄犍城置汉楼州。乌逻毡城置弗敌州。咄城置沙律州。羯城置妫水州。忽波城置盘越州。乌罗浑城置忸密州。摩彦城置伽倍州。阿捺腊城置粟特州。兰城置钵罗州。悉记密帝城置双泉州。昏磨城置祀惟州。悉密言置城迟散州。乞施巘州城置富楼州。泥射城置丁零州。折面城置薄知州。阿腊城置桃槐州。颊厥伊城具阙达官部落置大檀州。播萨城置伏卢州。乞涩职城置身毒州。突厥施怛駃城置西戎州。骑失帝城置蔑颉州。发部落城置叠仗州。拔特山城置苑汤州。

六,大唐是五天竺的宗主国。文献繁多,本文仅举数例。

1.   册府元龟,卷九百六十八:

桓帝延熹二年天竺国来献其国和帝时数遣使贡献后西域反叛乃绝至是从日南至徼外来献。。四年十月天竺国十二月夫馀王并遣使来献。。文帝元嘉五年天竺迦毗黎国王月爱遣使奉表献金刚指环摩勒金环诸宝物赤白鹦鹉各一。。。七年倭国王诃罗ヌ国林邑国狮子国遣使献方物是岁诃罗单国遣使献金刚指环赤鹦鹉鸟天竺国白毡古贝叶婆国古贝等物其表语略同佛经九年河南王西河王并遣使献方物。。明帝泰始二年天竺迦毗黎国遣使贡献。。三年九月北天竺国遣使奉献方物。

2. 《新唐书》、《旧唐书》、《资治通鉴》等均有记载。贞观二十二年(648 年),右卫率府长史王玄策率领使团三十余人,奉命出使天竺(今印度)在中天竺遭遇权臣大臣阿罗那顺自立为王,截杀大唐使团。王玄策等逃出后,向附近各个天竺属国征兵,很快调集大军平定了阿罗那顺。

七,大唐是日本的宗主国。

虽然日本列岛的各国自秦汉以来多次称藩纳贡,大唐时的日本是在 663 年白江口大战遭到惨败后才向大唐献表贡物。据两唐书,册府元龟的记载,日本朝贡使二十九次(日本资助的学术研究将朝贡使误称为遣唐使)。文献繁多,仅举数例:

册府元龟,卷九百七十二:

十三年正月日本国遣使朝贡。。德宗建中元年二月日本国七月东爨乌蛮守愈等十月渤海并遣使朝贡。。十二月南诏蛮弥臣国日本吐蕃并遣使来朝贡。。十二月日本国遣使朝贡进真珠绢。。闰正月南诏回鹘日本鞲髑彩钩贡。。宣宗大中七年四月日本国遣王子来朝献宝器音乐。

结语:

本篇叙述了涉及古代帝国疆域的国际通行标准:即属国地域在地图上算入帝国疆域。本篇进而引用信史文献说明了,大食拂林日本及印度地区内的各国是中国大唐的属国。因此,按照同一的国际标准,大唐极盛时的疆域地图应该包括上述地区。

题外话:

凡是不能与华夏信史对接的西方叙述,都是伪史。

凡是证据力度低于华夏信史的西方叙述,也都是伪史。