@19167

xiaopengyou
游客

您好

蹠 音 zhi, 同 “跖”

繇 讀 you, 古同 “由”;讀 yao,同 “徭”,古同 “謠”,讀 zhou,古同 “籀”

或供參考